OFERTA

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych i biznesowych, w tym przede wszystkim z zakresu:

- Prawa spółek osobowych i kapitałowych:

doradztwo w zakresie wyboru formy podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek handlowych i cywilnych
przekształcenia spółek osobowych i kapitałowych w spółki innego rodzaju
połączenia i podziały spółek
reprezentacja prawna przedsiębiorców i innych podmiotów w postępowaniach rejestrowych w urzędach
   i rejestrach
zmiany umów i statutów spółek
bieżące doradztwo w działalności spółek
obsługa organów spółek
reorganizacja wewnętrzna spółek
doradztwo w postępowaniach likwidacyjnych oraz reprezentacja spółek w postępowaniach upadłościowych
   i naprawczych
reprezentacja przedsiębiorców i innych podmiotów przed organami administracji publicznej oraz sadami
   powszechnymi wszystkich instancji
sporządzanie i opiniowanie umów handlowych
obsługa prawna transakcji nabycia udziałów lub akcji, przedsiębiorstw i ich majątku
poradnictwo wekslowe


- Prawa cywilnego i gospodarcze:

porady i konsultacje prawne
reprezentacja w przed sądowych postępowaniach polubownych
reprezentacja przed przed sadami powszechnymi wszystkich instancji w zakresie dochodzenia roszczeń
   wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych
windykacja należności (począwszy od przed sądowych wezwań do zapłaty, poprzez postępowanie sądowe,
   w tym zabezpieczające, po współpracę z organami egzekucyjnymi)
sprawy o zapłatę postępowaniu zwykłym, upominawczym, nakazowym lub uproszczonym, sprzeciw od wyroku 
   zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty
sprawy o odszkodowanie
sprawy o ochronę dóbr osobistych
sprawy z zakresu prawa rzeczowego
przygotowywanie pism procesowych, wniosków dowodowych, apelacji i kasacji
sporządzanie sądowych wezwań do próby ugodowej,
analiza i sporządzanie umów (m. in. sprzedaży towarów i usług, dystrybucyjnych, agencyjnych,
   franchisingowych, najmu, dzierżawy, użyczenia, komisu, leasingu, o roboty budowlane, developerskie,
   o dzieło, zlecenia, o współpracy, poręczenia, zastawu, pożyczki, przechowania)
negocjacje dotyczące umów
sporządzanie analiz i opinii prawnych
prowadzenie spraw z zakresu prawa własności nieruchomości – sprawy o zasiedzenie, uwłaszczenie, eksmisję,
   naruszenie prawa własności itp.


- Prawa spadkowego:

sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, działu spadku i ochrony spadkobiercy
przyjęcie bądź odrzucenie spadku
zabezpieczenie spadku
wyjawienia przedmiotów spadkowych
unieważnienie testamentu
ważność testamentu
dochodzenie roszczeń o zachowek
prawa osób wydziedziczonych
długi spadkowe


- Prawa rodzinnego i opiekuńczego:

unieważnienie małżeństwa
rozwód i separacja z orzekaniem lub bez orzekania o winie małżonka
ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
powierzenie, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
uregulowanie kontaktów rodziców z małoletnim dzieckiem
alimenty na rzecz małoletniego dziecka (w tym obniżanie lub podwyższanie obowiązku alimentacyjnego)
alimenty na rzecz pełnoletniego dziecka lub współmałżonka
zabezpieczenie w sprawach o rozwód i separację
reprezentacja w sprawach między rodzicami i dziećmi oraz pomiędzy rodzicami odnośnie istotnych
   spraw dziecka
reprezentacja w sprawach o utrudnianie kontaktów
reprezentacja w sprawach o ustalenie miejsca pobytu dziecka
prowadzenie postępowania egzekucyjnego
umowy majątkowe małżeńskie (w tym rozdzielność majątkowa, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem
   dorobków)
podział majątku
odpowiedzialność za długi małżonka
ustanowienie opieki lub kurateli
przysposobienie
ubezwłasnowolnienie


- Prawa pracy:

doradztwo prawne (w tym m. in. analiza umów o pracę, analiza umów o zakazie konkurencji, analiza kontraktów menedżerskich, badanie zasadności zwolnienia, kwestie mobbingu i dyskryminacji, analiza zasadności żądania zapłaty odszkodowania, analiza regulaminów)

reprezentacja pracowników lub pracodawców przed sądami pracy (m. in. w sprawach o przywrócenie do pracy, uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, ustalenie istnienia stosunku pracy, odszkodowanie za mobbing, odszkodowanie za dyskryminację, odszkodowanie z tytułu niezawarcia umowy o pracę, odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, odszkodowanie z tytułu śmierci pracodawcy, roszczenie z tytułu śmierci pracownika, zwrot kosztów podróży służbowej, zapłatę wynagrodzenia, sprostowanie świadectwa pracy, wynagrodzenie za nadgodziny, wynagrodzenie za pracę w porze nocnej)

sporządzanie umów, regulaminów i innych dokumentów (w tym m. in. umów o pracę na czas określony, nieokreślony, próbny, z agencją pracy czasowej, na czas zastępstwa, dla wykonania określonej pracy, telepracy, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy lub po ustaniu stosunku pracy, regulaminów pracy, wynagrodzenia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, postępowania pojednawczego, zwolnień grupowych, dokumentów związanych ze zwolnieniem pracownika)

We wszystkich rodzajach spraw można uzyskać w Kancelarii poradę prawną oraz zlecić napisanie projektu pisma procesowego, bez konieczności zlecania sprawy do prowadzenia. Porada prawna obejmuje kompleksowe omówienie zagadnienia ze wskazaniem uprawnień, obowiązków oraz możliwych dróg postępowania i ewentualnych kosztów sądowych.


CENNIK

Ceny za świadczone usługi prawne ustalane są indywidualnie w trakcie rozmowy z klientem i kształtują się w zależności od charakteru sprawy i potrzebnego nakładu pracy. Każdy z Klientów Kancelarii przed zleceniem sprawy uzyskuje dokładną i wyczerpującą informację o wszelkich kosztach.

Kancelaria stosuje trzy podstawowe sposoby ustalania wynagradzanie za usługi prawne:

• kwotowy – stosowany zazwyczaj w przypadku klientów indywidualnych, a polegający na uzgodnieniu na wstępie określonej sumy za daną usługę,
godzinowy – stosowany wobec klientów korporacyjnych oraz w sprawach gdzie nie jest możliwym określenie na wstępie zakresu usługi,
ryczałtowy – stosowany wobec podmiotów gospodarczych, określany w tygodniowych lub miesięcznych przedziałach czasowych w zależności od potrzeb Klienta i zakresu usługi.

Wysokość wynagrodzenia radcowskiego ustalana jest w drodze umowy z Klientem, jednakże pewną wskazówkę może stanowić rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U.02.163.1348). Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1.500 zł – 270 zł;
3) powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 900 zł;
4) powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.800 zł;
5) powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 3.600 zł;
6) powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 5.400 zł;
7) powyżej 200.000 zł do 2 000 000– 10.800 zł.
8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - 15.000 zł;
9) powyżej 5 000 000 zł - 25.000 zł.

Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT (obecnie 23%).
Oprócz wartości przedmiotu sporu na wysokość wynagrodzenia ma wpływ poziom skomplikowania sprawy i czas jej trwania.

Szczegółowe informacje na temat wysokości kosztów usług Kancelarii można uzyskać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wynagrodzenie Kancelarii jest płatne z góry w całości lub zaliczkowo, nie mniej niż 50% ustalonej opłaty. Istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia Kancelarii na raty.